• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Święci

 • 01.01 – Wspomnienie św. Odylona z Cluny

  św. Odylon z Cluny

  św. Odylon z Cluny OSB, opat i wyznawca

  1 stycznia – wspomnienie dodatkowe

  św. Odylon (Odilon) urodził się ok. 962 roku, pochodził z arystokratycznej rodziny francuskiej. Ok. 28. roku życia już jako kanonik w Brioude wstąpił do zakonu benedyktynów w Cluny (Francja). Kilka lat później został opatem i odegrał wielką rolę w dziejach tego opactwa, które za jego rządów przeżywało wspaniały rozkwit. Był w stałym kontakcie z ówczesnymi papieżami Benedyktem VIII i Janem XIX, a także władcami – cesarzową Adelajdą i królem Henrykiem II. Rozbudował obiekty klasztorne w Cluny, a nade wszystko dbał o wielki rozwój duchowy wspólnoty zakonnej, którą, kierował. Wygłaszał dla mnichów konferencje, zredagował zbiór obyczajów zakonnych, popierał także twórczość literacką mnichów.

 • 01.05 – Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika

  św. Józef Robotnik

  św. Józef, rzemieślnik

  1 maja – wspomnienie dowolne

  Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.

 • 01.06 – Wspomnienie św. Justyna

  św. Justyn

  św. Justyn, męczennik

  1 czerwca – wspomnienie

  Justyn, filozof i męczennik, urodził się w początkach II wieku w Flawii Neapolis w Samarii, w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo napisał wiele dzieł w obronie wiary. Zachowały się dwie Apologie i Dialog z Tryfonem. W Rzymie odbywał publiczne dysputy. Poniósł śmierć męczeńską z towarzyszami około roku 165 za cesarza Marka Aureliusza (161–180).

 • 01.07 – Wspomnienie św. Ottona

  św. Otton z Bambergu

  św. Otton, biskup

  1 lipca - wspomnienie dowolne

  Św. Otto, biskup z Bambergu, zwany „Apostołem Pomorza” i „ojcem klasztorów”. Urodził się około roku 1060. Odbył dwie podróże misyjne na Pomorzu. Zmarł 30 czerwca 1139 roku w Bambergu.

 • 01.08 – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego

  św. Alfons Maria Liguori

  św. Alfons Maria Liguori, biskup

  1 sierpnia – wspomnienie

  Alfons urodził się w Marinelli koło Neapolu w 1696 roku. Po uzyskaniu doktoratu prawa wstąpił w szeregi kapłańskie i założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Głosił wśród ludu naukę chrześcijańską, napisał dzieła z zakresu teologii moralnej i ascetycznej. Został mianowany biskupem diecezji św. Agaty. Wkrótce uzyskał zwolnienie z tego urzędu i wrócił do zgromadzenia. Zmarł wśród swoich w roku 1787 w Pagani pod Neapolem. Nosi tytuł doktora Kościoła.

 • 01.09 – Wspomnienie bł. Bronisławy

  Widzenie bł. Bronisławy

  bł. Bronisława, dziewica

  1 września – wspomnienie

  Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.

 • 01.09 – Wspomnienie św. Idziego

  św. Idzi

  św. Idzi, opat i pustelnik

  1 września – wspomnienie dodatkowe   Facebook

  Idzi (Gilles) pochodził prawdopodobnie z królewskiego rodu Grecji. Urodził się ok. 640-650 w Atenach, jako syn Teodora i Pelagii. Po wczesnej śmierci rodziców został pustelnikiem osiadłym nad Rodanem. Po 673 roku otrzymał od Wamby, króla Wizygotów, ziemię, gdzie założył klasztor wokół którego powstało później miasteczko Saint-Gilles. Zmarł w tym klasztorze 1 września pomiędzy 720 a 725 rokiem.

 • 01.12 – Wspomnienie św. Eligiusza

  św. Eligiusz z Noyon

  św. Eligiusz, biskup

  1 grudnia – wspomnienie dodatkowe   Facebook

  Św. Eligiusz z Noyon urodził się ok. 588 roku w Chaptelat (Francja). Jako chłopiec uczył się rzemiosła w znanym warsztacie menniczym Abbona w pobliskim Limoges. Po kilku latach wyjechał do Paryża, gdzie najpierw pracował u królewskiego podskarbiego Babbona, a następnie (dzięki jego pomocy) został złotnikiem i kowalem na dworze króla Franków Chlotara II (584-629) z dynastii Merowingów.

 • 02.01 – Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

  św. Bazyli Wielki

  św. Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu,
  biskupi i doktorowie Kościoła

  2 stycznia – wspomnienie

  Bazyli urodził się z rodziców chrześcijańskich w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Był bratem św. Grzegorza, św. Piotra z Sebasty i św. Makryny Młodszej. Zdobywszy wykształcenie literackie oraz jaśniejąc cnotami, poświęcił się życiu pustelniczemu, jednakże w 370 roku został biskupem swego miasta rodzinnego. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Zmarł 1 stycznia 379 roku.

  Grzegorz urodził się także w roku 330 pod Nazjanzem. Odbył wiele podróży, aby posiąść wiedzę. Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego dla prowadzenia życia pustelniczego, lecz wkrótce został kapłanem i biskupem. W 381 roku został wybrany biskupem Konstantynopola, ale usunął się do Nazjanzu z powodu podziałów, które nastąpiły w jego Kościele. Umarł w Nazjanzie dnia 25 stycznia 389 lub 390 roku. Ze względu na szczególny dar wiedzy i wymowy jest nazywany teologiem.

 • 02.04 – Wspomnienie św. Franciszka z Pauli

  św. Franciczek z Pauli

  św. Franciszek z Pauli, pustelnik

  2 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Franciszek urodził się w Paola (Włochy, Kalabria) w roku 1416. Dał początek zgromadzeniu pustelników, z których potem powstał Zakon Braci Mniejszych (Minimów), zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1506. Zmarł w Tours w roku 1507.

 • 02.06 – Wspomnienie bł. Sadoka i Towarzyszy

  bł. Sadok i Towarzysze

  Błogosławieni Sadok i 48 Dominikańskich Towarzyszy, męczenników

  2 czerwca – wspomnienie dowolne

  W diecezji: krakowskiej, sandomierskiej i kaliskiej.

  Bł. Sadok, przeor klasztoru dominikańskiego w Sandomierzu, razem z 48 braćmi poniósł śmierć męczeńską z rąk Tatarów 2 czerwca 1260 roku. Według legendy wieść o czekającej ich śmierci przeczytali w "Martyrologium" w przeddzień męczeństwa, a podczas rzezi śpiewali Salve Regina.

 • 02.06 – Wspomnienie św. Marcelina i Piotra

  Męczeństwo św. Marcelina i św. Piotra

  Święci męczennicy Marcelin i Piotr

  2 czerwca – wspomnienie dowolne

  Marcelin i Piotr ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana (284-305), o czym świadczy papież Damazy. Według tradycji ich ciała zostały wrzucone do grobu, który sami musieli wykopać. Z niego wydobyła je św. Łucja i ponownie pochowała z należytą czcią. Nad ich grobem przy via Labicana wzniesiono bazylikę.

 • 02.08 – Wspomnienie bł. Augusta Czartoryskiego

  bł. August Czartoryski

  bł. August Czartoryski, prezbiter

  2 sierpnia – wspomnienie dowolne

  August Czartoryski (1858-1893), salezjanin, arystokrata polsko-hiszpańsko-francuski. Jako najstarszy syn miał odziedziczyć tytuł księcia i ogromny majątek. Jednak Bóg wybrał go dla siebie. Wielki wpływ na młodego księcia wywarł jego wychowawca Józef Kalinowski – św. Rafała. Kiedy miał 25 lat, spotkał się z księdzem Janem Bosko i od tej chwili zaczęła dojrzewać w nim decyzja o wstąpieniu do salezjanów. Musiał pokonać opory własnego ojca i salezjanów, którzy obawiali się przyjąć księcia. Jednak trwał przy swoim powołaniu. W 1888 roku złożył śluby zakonne. Odznaczał się gorliwością w wypełnianiu zobowiązań wynikających ze ślubów. Beatyfikował go Jan Paweł II w Rzymie w dniu 25.04.2004 roku.

 • 02.08 – Wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli

  św. Euzebiusz z Vercelli

  św. Euzebiusz z Vercelli, biskup

  2 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Euzebiusz urodził się z początkiem IV wieku na Sardynii. W roku 345 został pierwszym biskupem Vercelli. Prowadził życie wspólne z duchowieństwem swojej diecezji. Bronił nauki Kościoła przeciw arianom i dlatego musiał pójść na wygnanie. Po powrocie gorliwie pracował nad odnową wiary. Zmarł w Vercelli w roku 371.

 • 02.08 – Wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda

  św. Piotr Julian Eymard

  św. Piotr Julian Eymard FSM, prezbiter

  2 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Piotr Eymard urodził się w mieście La Mure, we Francji, w roku 1811. Wyświęcony na prezbitera, przez kilka lat pracował w duszpasterstwie, po czym wstąpił do Zgromadzenia Maryi (Societas Mariæ). Będąc wyjątkowym czcicielem Eucharystii, założył wspólnoty zakonne, zarówno męskie, jak i żeńskie, poświęcone kultowi eucharystycznemu. Jego liczne i bardzo skuteczne poczynania zmierzały do rozpalenia miłości wobec Najświętszej Eucharystii. Zmarł w rodzinnym mieście 1 sierpnia 1868 roku.

 • 03.02 – Wspomnienie św. Błażeja

  św. Błażej

  św. Błażej, biskup i męczennik

  3 lutego – wspomnienie dowolne   Facebook

  Błażej był biskupem Sebasty w Armenii (obecnie Sivas w Turcji). W średniowieczu jego kult rozszerzył się na cały Kościół. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Uważany jest za opiekuna zwierząt domowych, czci się go także jako patrona od chorób gardła i krwotoków. W dniu jego wspomnienia błogosławi się świece i udziela się nimi błogosławieństwa.

 • 03.02 – Wspomnienie św. Oskara

  św. Oskar

  św. Oskar, biskup

  3 lutego – wspomnienie dowolne

  Oskar urodził się w Amiens w Galii na początku IX w. i był wychowany w klasztorze w Corbieres. W roku 826 udał się jako misjonarz do Danii, lecz jego praca przyniosła małe owoce. Lepiej powiodło mu się w Szwecji. Papież Grzegorz IV ustanowił go biskupem Hamburga i mianował legatem dla Danii i Szwecji. Mężnie przezwyciężał trudności, z jakimi się spotykał w swoim apostolstwie. Zmarł w roku 865.

 • 03.06 – Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy

  Karol Lwanga

  św. Karol Lwanga i Towarzysze, męczennicy z Ugandy

  3 czerwca – wspomnienie obowiązkowe

  Karol Lwanga urodził się w 1860 lub 1865 w Bulimu w Ugandzie. Był wodzem plemienia Nagweya oraz przełożonym paziów króla Mwangi II (1866-1903). W latach 1885-1887 w Ugandzie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską na rozkaz Mwangi. Wśród umęczonych szczególną stałością w wierze odznaczyli się Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy. Wielu z nich niedawno przyjęło chrzest. Czterech z nich ochrzcił Karol Lwanga w więzieniu. Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat. 3 czerwca 1886 roku w Namugongo zginął Karol Lwanga i jego Towarzysze. W miejscu ich męczeńskiej śmierci wznosi się Narodowe Sanktuarium.

 • 03.09 – Wspomnienie św. Grzegorza I Wielkiego

  św. Grzegorz Wielki

  św. Grzegorz I Wielki, papież i doktor Kościoła

  3 września – wspomnienie

  Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.

 • 03.11 – Wspomnienie św. Huberta z Liège

  Mistrz Życia Marii, Nawrócenie św. Huberta, c.1490.

  św. Hubert z Liège, biskup

  3 listopada – wspomnienie dowolne   Facebook

  Hubert (Hubertus) urodził się w Gaskonii (Francja) ok. 655 roku w książęcej rodzinie brabanckiej (Merowingowie). Był uczniem św. Lamberta, biskupa Maastricht. Po jego śmierci (ok. 705 r.) został biskupem tego miasta. W 717 r. przeniósł siedzibę biskupstwa do Liège (Leodium / Belgia) gdzie ufundował kościół św. Lamberta. Działalności Huberta zawdzięcza się ewangelizację części Brabancji, zwłaszcza jej górskich terenów w Ardenach i powstanie tam wielu świątyń. Zmarł 30 maja 727 roku w Liège. W 825 r. jego relikwie przeniesiono do opactwa benedyktynów w Andage w Ardenach (nazwane Saint-Hubert), gdzie powstało europejskie centrum jego kultu, rozbudowane w XVI i XVII wieku.

Facebook