• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Sobory powszechne

Kościół nauczający

Wykaz soborów powszechnych:

 

"Sobór Jerozolimski" (Dz 15,1-29)

 1. Sobór Nicejski I
 2. Sobór Konstantynopolski I
 3. Sobór Efeski
 4. Sobór Chalcedoński
 5. Sobór Konstantynopolski II
 6. Sobór Konstantynopolski III
 7. Sobór Nicejski I
 8. Sobór Konstantynopolski IV
 9. Sobór Laterański I
 10. Sobór Laterański II
 11. Sobór Laterański III
 12. Sobór Laterański IV
 13. Sobór w Lyonie I
 14. Sobór w Lyonie II
 15. Sobór w Vienne
 16. Sobór w Konstancji
 17. Sobór Florencki
 18. Sobór Laterański V
 19. Sobór Trydencki
 20. Sobór Watykański I
 21. Sobór Watykański II

ok. 49 roku

 • 325
 • 381
 • 431
 • 451
 • 553
 • 680-681
 • 787
 • 869-870
 • 1123
 • 1139
 • 1179
 • 1215
 • 1245
 • 1274
 • 1311-1312
 • 1414-1418
 • 1439-1445
 • 1512-1517
 • 1545-1563
 • 1869-1870
 • 1962-1965

Dokumenty Soboru Watykańskiego II

Otwarty 11.10.1962 przez papieża Jana XXIII, zakończony 8.12.1965 przez papieża Pawła VI.

Konstytucje:

 • Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (KL)
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (KK)
 • Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum (KO)
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (KDK)

Dekrety:

 • Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "INTER MIRIFICA"
 • Dekret o kościołach wschodnich katolickich "ORIENTALIUM ECCLESIARUM"
 • Dekret o ekumenizmie "UNITATIS REDINTEGRATIO"
 • Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "CHRISTUS DOMINUS"
 • Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "PERFECTAE CARITATIS"
 • Dekret o formacji kapłańskiej "OPTATAM TOTIUS"
 • Dekret o apostolstwie świeckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM"
 • Dekret o działalności misyjnej Kościoła "AD GENTES DIVINITUS"
 • Dekret o posłudze i życiu kapłanów "PRESBYTERORUM ORDINIS"

Deklaracje:

 • Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "GRAVISSIMUM EDUCATIONIS"
 • Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "NOSTRA AETATE"
 • Deklaracja o wolności religijnej "DIGNITATIS HUMANAE"

Urząd Nauczycielski Kościoła »

Poczet papieży – od św. Piotra do Franciszka »

Pisarze starochrześcijańscy (Ojcowie Kościoła) »

Facebook

Herby Stolicy Apostolskiej