Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie II

Jezus Chrystus żyje i działa w Kościele

36. Odkrywanie Jezusa, który żyje i działa w Kościele

 

Kościół założony przez Jezusa Chrystusa rozpoczął swą działalność w dniu Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2). Jest on wspólnotą ludzi świętych, ale i grzeszników.
Jego zasadniczym celem i zadaniem jest pomoc tym ludziom w osiągnięciu zbawienia. Czyni to poprzez:

 

Źródłem poznania prawd wiary jest:

  1. Pismo Święto oraz
  2. Tradycja Kościoła, zwłaszcza apostolska.

Oba te źródła w sposób autentyczny mogą być interpretowanie jedynie w Kościele.

"To przede wszystkim miejcie na uwadze,
że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia." (2P 1,20)

 

Biblijne obrazy Kościoła:

 

Widzialnym znakiem jedności Kościoła i stróżem prawowierności nauki wiary jest Biskup Rzymu (papież).

Słowo Boże w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła

Objawioną przez Boga w Piśmie Świętym i w osobie Jezusa treść Dobrej Nowiny Kościół przekazuje następnym pokoleniom poprzez Tradycję, czyli przez swą naukę, życie i kult. Tradycja Kościoła przekazuje w całości słowo Boże powierzone Apostołom przez Chrystusa i Ducha Świętego ich następcom (mocą sukcesji apostolskiej), aby wiernie je zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali na całym świecie.
Kościół swoją pewność co do wszystkich prawd objawionych czerpie zatem nie tylko z Pisma Świętego, ale i z Tradycji. Pismo Święte i Tradycja są określane jako podstawowe źródła wiary, posiadają najwyższy autorytet i nie podlegają zmianie. Zarówno Tradycja, jak i Biblia zawierają ten sam, jeden, depozyt wiary (całość prawd wiary), który został powierzony Kościołowi wraz z zadaniem jego autentycznej interpretacji.
Zadanie to wypełnia Urząd Nauczycielski Kościoła (kolegium biskupów z papieżem na czele). Jednomyślnie wyznawana wiara jest źródłem zasad religijnych i porządku moralnego w Kościele, który trwa w jedności ze swymi biskupami, w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (por. KKK 84).
Święty Hieronim, autor Wulgaty, czyli przekładu hebrajskich i greckich ksiąg Biblii na język łaciński, napisał: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Z tej prawdy wypływa zobowiązanie każdego chrześcijanina do poznania Pisma Świętego.

Podręcznik, kl.II, s.171n.

Katechizm Kościoła Katolickiego

1115 Słowa i czyny Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego i misji publicznej miały charakter zbawczy. Uprzedzały one moc Jego Misterium Paschalnego. Zapowiadały i przygotowywały to, czego miał On udzielić Kościołowi po wypełnieniu się wszystkiego. Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach, ponieważ "to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów".

1131 Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.
Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoce w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

Zob. także katechezy: I/14 », I/15 », I/16 ».