Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie III

Małżeństwo nieważnie zawarte

"Przeszkody małżeńskie"

Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego »

Istnieją trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa:

 1. Przeszkody – pewne okoliczności (mające charakter obiektywny), które wykluczają ważność małżeństwa.
 2. Wady zgody małżeńskiej – sytuacje, gdy wola na zawarcie związku jest ograniczona.
 3. Braki w formie zawierania związku – brak odpowiedniego upoważnienia dla asystującego przy zawieraniu małżeństwa.

Rozdział II – Przeszkody zrywające w ogólności (kan. 1073-1082)

– zabraniające lub unieważniające (zrywające)
– wynikające z prawa naturalnego lub na podstawie prawa stanowionego (kościelnego lub cywilnego).

Rozdział III – Poszczególne przeszkody zrywające (kan. 1083-1094):

 • Młodociany wiek – 14 lat dla kobiety i 16 lat dla mężczyzny, w Polsce dla obu stron wymagane jest ukończenie 18 roku życia.
 • Niemoc płciowa – impotencja uprzednia i trwała (niepłodność ani nie zabrania, ani nie powoduje nieważności).
 • Węzeł małżeński – małżeństwo z inną osobą.
 • Różność religii – ślub z osobą nieochrzczoną.
 • Święcenia kapłańskie oraz śluby zakonne.
 • Uprowadzenie.
 • Przeszkoda występku – współudział w zabójstwie małżonka.
 • Pokrewieństwo oraz powinowactwo.
 • Przyzwoitość publiczna.
 • Pokrewieństwo prawne powstałe z adopcji.

Rozdział IV – Zgoda małżeńska (kan. 1095-1107):

 • Niezdolność do zawarcia małżeństwa ze względu na chorobę psychiczną.
 • Minimum potrzebne do zaistnienia zgody małżeńskiej to świadomość, że małżeństwo jest: (1) trwałym związkiem, (2) między mężczyzną i kobietą, (3) skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie.
 • Błąd co do osoby (a nie jej przymiotu) powoduje nieważność małżeństwa.
 • Nie można ważnie zawrzeć małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości.
 • Nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem.

Rozdział V – Forma zawarcia małżeństwa (kan. 1108-1123)

Kodeks Prawa KanonicznegoTytuł VII "Małżeństwo" »