• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Dłonie

Modlitwa – jej istota, konieczność, potrzeba…

Katecheza I/29: Wprowadzanie w rozumienie modlitwy

Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu.
Jan Paweł II, Rzym, 15.08.2000

Być z drugą osobą to:

 • zrozumienie, akceptacja
 • bezinteresowność
 • słuchanie
 • szacunek
 • kontakt, łączność
 • znajomość, przyjaźń, miłość
 • bliskość
 • wsparcie, pomoc
 • szczęście, radość
 • wspólnota
 • empatia

Biblijne przykłady modlitwy:

 • Modlitwa o mądrość króla Salomona * 1Krl 3,4-15
 • Eliasz i prorocy pogańscy * 1Krl 18,22-39
 • Jezus i Samarytanka * J 4,1-42
Rozmowa
JA - TY
Modlitwa
JA - BÓG
 1. Zrozumiały język, czytelne symbole, znaki, gesty…
 2. Obustronna chęć rozmowy!
 1. Biblia, świat, drugi człowiek, wydarzenia życiowe, "przypadki"…
 2. Bóg zawsze przemawia jako pierwszy!
 3. Człowiek posiada wolną wolę i to on musi chcieć spotkać się z Bogiem

 

Modlitwa jest rozmową w tym znaczeniu, że chrześcijanin chce nawiązać dialog z Bogiem. Podstawowym językiem komunikacji jest Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, liturgia, życie moralne człowieka, jego odniesienie do bliźniego, różne „przypadkowe” wydarzenia .

Chrześcijaninowi pomaga w modlitwie świadomość, że Bóg do którego się modli zawsze chce się z nim spotkać. Teologicznym uzasadnieniem tego przekonania jest prawda o Wcieleniu, czyli wydarzeniu, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem.

Modlitwie poświęcona jest część IV Katechizmu Kościoła Katolickiego. W dziale pierwszym omawia się sens i znaczenie modlitwy w życiu wierzących, a dział drugi stanowi krótki komentarz do siedmiu próśb Modlitwy Pańskiej Ojcze nasz (zob. KKK 17).

Katechizm Kościoła Katolickiego * Część IV – Modlitwa chrześcijańska »

2562 Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy (gesty, słowa), zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta.

2567 Bóg pierwszy wzywa człowieka. Jeśli nawet człowiek zapomina o swoim Stwórcy lub ukrywa się daleko od Jego Oblicza, czy też podąża za swoimi bożkami lub oskarża Boga, że go opuścił, to Bóg żywy i prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka; zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. W miarę jak Bóg się objawia i objawia człowieka samemu człowiekowi, modlitwa ukazuje się jako wzajemne przyzywanie się, jako wydarzenie Przymierza. Wydarzenie to, przez słowa i czyny, angażuje serce. Ujawnia się w całej historii zbawienia.

Papieska definicja modlitwy

Modlić się znaczy
dać trochę swojego czasu Chrystusowi,
zawierzyć Mu,
pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa,
pozwalać mu odbić się echem w sercu.

Jan Paweł II, Rzym - 15.08.2000

Wezwanie do modlitwy

Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. "Nie samym chlebem żyje człowiek" (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspakajanie doczesnych - materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych". Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba "nie ustawać w modlitwie!" Może to być nawet modlitwa bez słów.
Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979

Podsumowanie

Modlitwie poświęcona jest IV część Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mówi ona o sensie i znaczeniu modlitwy w życiu wierzących (dział I) oraz komentuje siedem próśb Modlitwy Pańskiej (dział II).

Zob. KKK 17.

Modlitwa jest urzeczywistnieniem wiary otrzymanej od Boga, darem Boga, uczy jej Jezus.
To spotkanie dwóch wolności: nieskończonej wolności Boga z ograniczoną wolnością człowieka.
Modlitwa jest trwaniem w obecności Boga, jest SPOTKANIEM.

Modlitwa nie tylko wiąże nas z Bogiem, ale także pomiędzy sobą (np. "Ojcze nasz", modlitwa z JPII).

Więcej o modlitwie:

Pater noster » O modlitwie i życiu duchowym » Szkoła modlitwy »


Ciekawa lektura

Jak Polak z Bogiem – ankieta "O co modlą się dziś Polacy" [w:] Newsweek 51/2004, s.91-92.

 

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.