• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Chrześcijanin wobec życia: klonowanie, transplantacja

Katecheza (II/30): Ukazanie stanowiska Kościoła wobec wartości ludzkiego życia w kontekście zjawisk związanych z godnością człowieka: klonowania, eugeniki i transplantacji. Kształtowanie postawy szacunku wobec życia.

Życie (wg nas) to:

 • wykonywanie czynności życiowych (biologia)
 • stan świadomości
 • okres od poczęcia do śmierci
 • kultura społeczna, relacje międzyludzkie
 • substancje organiczne
 • dar od Boga
 • możliwość wyboru, podejmowania decyzji
 • odczuwanie, świadomość istnienia
 • zadanie
 • możliwości realizowania własnych marzeń
 • zbiór wymagań
 • walka, zmaganie
 • czas radości

Przykazanie miłości

"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję."

J 15, 13-14

Możliwość, otwarta przez potęp biomedyczny, by przedłużyć poza śmierć powołanie do miłości, powinna poprowadzić osobę do ofiarowania za życia części własnego ciała, ofiarowania, które stanie się rzeczywiste po śmierci.
Jest to akt wielkiej miłości, która daje życie za innych.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan 1995.

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 2288-2301

2280 Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył.2293 Podstawowe badania naukowe, jak również badania stosowane stanowią znaczący wyraz panowania człowieka nad stworzeniem. Nauka i technika są cennymi bogactwami, gdy służą człowiekowi i jego integralnemu rozwojowi dla dobra wszystkich; nie mogą jednak być celem samym w sobie ani celem postępu ludzkiego. Nauka i technika są podporządkowane człowiekowi, od którego biorą początek i rozwój; zatem w osobie i w jej wartościach moralnych znajdują one swoją celowość i świadomość swoich ograniczeń.

2296 Przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjinalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób.

Por. DsCh II/142.

Benedykt XVI o etycznych aspektach dawstwa organów

"Dawstwo organów to szczególne świadectwo miłości. W naszych czasach, często naznaczonych różnymi formami egoizmu, winniśmy pilnie zrozumieć, że dla właściwego pojmowania życia trzeba wejść w logikę bezinteresowności". Zwrócił na to uwagę Papież, spotykając się z uczestnikami kongresu: "Dar dla życia. Uwagi o dawstwie organów".
Kongres w dniach 6-8 listopada zorganizowała w Rzymie Papieska akademia "Pro Vita". Benedykt XVI przypomniał znaczne postępy medycyny w tej dziedzinie. Nie byłyby one możliwe, gdyby lekarze i uczeni nie mogli liczyć na szczodrość i altruizm dawców organów. Postęp wiedzy nie może jednak naruszać zasad etycznych.
"Konieczne jest za pierwszy wymóg uznać respektowanie godności osoby i ochronę jej osobistej tożsamości" - podkreślił Papież. Wyjaśnił, że w tym, co dotyczy techniki przeszczepu organów, znaczy to, że można je oddawać tylko wówczas, gdy nie zachodzi poważne niebezpieczeństwo dla własnego zdrowia czy tożsamości. Ewentualna logika kupna i sprzedaży, jak też stosowanie kryteriów dyskryminujących czy utylitarystycznych sprzeczne są ze znaczeniem daru i trzeba je uznać za czyny moralnie niedozwolone - wskazał Benedykt XVI.
"Nadużycia przy pobieraniu przeszczepów i handel nimi, które uderzają często w osoby niewinne, takie jak dzieci, społeczność naukowa i lekarska musi jednogłośnie odrzucać jako praktyki niedopuszczalne. Trzeba je zdecydowanie potępić jako odrażające. Tę samą zasadę etyczną trzeba przypomnieć, gdy dochodzi się do tworzenia i niszczenia ludzkich embrionów w celach terapeutycznych. Sama idea traktowania embrionu jako materiału terapeutycznego zaprzecza podstawom kulturalnym, cywilizacyjnym i etycznym, na których opiera się godność osoby" - powiedział Papież.
Benedykt XVI przypomniał ponadto, że przeszczep dozwolony jest tylko wówczas, gdy stwierdzi się z całą pewnością śmierć dawcy organu.

Na podstawie informacji w: Radio Watykańskie, 7.11.2008.

Wartość życia

Czym jest życie? Tego dokładnie nie wiemy, ale czujemy to dość dobrze. Szczególnie dobrze czujemy to w chwilach, gdy życiu zagraża śmierć. Życiem jest wtedy to, czego właśnie bronimy. Widzimy: oto nasza podstawowa wartość. Nie jest to nasza wartość najwyższa, ponieważ w pewnych okolicznościach, ludzie są gotowi poświęcić życie dla ocalenia innych, wyższych wartości, niemniej jest to wartość podstawowa, bo tylko "mając życie" możemy zdążać do innych wyższych wartości, o których mówimy, że "nadają życiu sens".

ks.J.Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981, s.21.

Ku refleksji…

Czy wyraziłbym zgodę, aby po mojej śmierci pobrano narządy z mojego ciała w celu ratowania życia i zdrowia innych ludzi?

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.