• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

No war

Wojna i pokój

Katecheza (II/43): Rozpoznawanie stanowiska Kościoła wobec wojny i pokoju.

 

Jeszcze dziś pokój jest możliwy.
A jeśli jest możliwy, pokój jest również obowiązkiem!

Jan Paweł II (1.01.2004)

Wojna i pokój

wojna to:

pokój to:

 • konflikt
 • agresja, walka
 • krzywda ludzka
 • zagrożenie, strach
 • nienawiść, wrogość
 • cierpienie, głód, śmierć
 • działania militarne
 • zniszczenie
 • rażąca niesprawiedliwość…
 • coś znacznie więcej niż brak działań wojennych
 • zgoda, harmonia
 • tworzenie, budowanie
 • radość, zabawa
 • przestrzeń do rozwoju człowieka
 • warunki do godnego życia
 • środowisko do wprowadzania sprawiedliwości…

Możliwe, pozytywne "skutki" bolesnych doświadczeń (np. wojny):

 • dowartościowanie przyjaźni, miłości, poświęcenia
 • odpowiedzialność za innych, solidarność
 • oczyszczenie ludzkich intencji
 • rozbudzenie patriotyzmu, heroizm
 • dojrzalsze spojrzenie na własne życie

Pokój może zaistnieć tylko wówczas, gdy relacje międzyludzkie będą się opierały na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.

Jan XXIII, encyklika o pokoju między narodami, Pacem in terris (1963).

Nigdy nie będziemy mogli być szczęśliwi, gdy jesteśmy przeciw sobie nawzajem i nigdy przyszłości ludzkości nie da się zapewnić terroryzmem i logiką wojny (...)
Będziemy błagać Boga przede wszystkim o nawrócenie serc i dalekowzroczność sprawiedliwych decyzji, podejmowanych dla rozwiązania odpowiednimi i pokojowymi środkami sporów, stojących na drodze pielgrzymki ludzkości w obecnych czasach.

Jan Paweł II, Przed modlitwą Anioł Pański, 2.03.2003.

Wysłuchajcie wszyscy pokornego apelu Następcy Piotra, który woła: Jeszcze dziś (…) pokój jest możliwy. A jeśli jest możliwy, pokój jest również obowiązkiem!

Jan Paweł II, orędzie na Światowy Dzień Pokoju (1.01.2004).

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 2307-2317 »

2307 Piąte przykazanie zakazuje dobrowolnego niszczenia życia ludzkiego. Z powodu zła i niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą wszelka wojna, Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia przez wojnę.

2308 Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę... rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań.

2309 Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:
- aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna
- aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;
- aby były uzasadnione warunki powodzenia;
- aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia.
Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej.
Ocena warunków uprawnienia moralnego należy do roztropnego osądu tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za dobro wspólne.

Modlitwa o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia swego pokoju
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości co kochać;
Albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

św. Franciszek z Asyżu

Modlitwa o pokój w Syrii »

Afrykańska modlitwa o pokój

Wszechmogący Boże,
Wielki Kciuku, bez którego nie można zawinąć jakiegokolwiek węzła: Grzmiący Piorunie, który rozłupujesz potężne drzewa;
Wszystkowidzący Panie na wysokościach, który widzisz nawet ślady antylopy na potężnych skałach tutaj na ziemi;
Ty jesteś jedyny, który nie waha się odpowiedzieć na nasze wołanie;
Ty jesteś kamieniem węgielnym pokoju. (...)
Przeto błagamy o pokój w świecie. Niech zapanuje pokój w Watykanie. Udziel pokoju Afryce. Daj go także każdemu człowiekowi, domom, i rodzinom i niech on obejmie wszystkie krańce świata.
Modlimy się o długie życie, mądrość, pokój, roztropność i odwagę dla Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II i Jego doradców.
Obdarz ich błogosławieństwem.
Niech wyklęci będą wszyscy niegodziwi, którzy w niwecz obracają ten chwalebny wysiłek uczyniony dla umocnienia pokoju.
Niech Twoje błogosławieństwa spłyną na wszystkich, którzy popierają pokój i umacniają go.
W końcu prosimy Cię w kilku słowach tylko. Ty zachowałeś i sprowadziłeś nas tutaj bezpiecznie; odprowadź nas szczęśliwie do domu.
Niech wszyscy źli przodkowie i duchy przyjmą swój napój i pierzchają do swego siedliska.

Asyż, 27.10.1986

Jan XXIII, encyklika Pacem in terris o pokoju między narodami, którego podstawą winna być prawda, sprawiedliwość i wolność (1963) – "… i do ludzi dobrej woli").
Jan Paweł II, Orędzia na Światowe Dni Pokoju (1 stycznia)
Oratorium "Tu es Petrus" – Litania z czterema porami roku.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.