• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Leonardo da Vinci. Ostatnia Wieczerza

Dwunastu Apostołów

Greckie słowo apostolos znaczy wysłannik.

Imiona apostołów wymienione są w Ewangelii św. Mateusza (Mt 10,2-4), św. Marka (Mk 3,16-19) i św. Łukasza (Łk 6,13-16) oraz w Dziejach Apostolskich (Dz 1,13).

Grono Dwunastu (wg. Mt 10,2-4):

 • Szymon Piotr (aram. Kefas), syn Jana, rybak z Betsaidy [29.06]

 • Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy [30.11]

 • Jakub zwany Większym, syn Zebedeusza [25.07]

 • Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba [27.12]

 • Filip z Betsaidy [06.05]

 • Bartłomiej nazywany także Natanaelem, urodził się w Kanie [24.08]

 • Tomasz zwany Didymos (gr. bliźniak) [03.07]

 • Mateusz (Lewi) pochodził z Kafarnaum, były celnik [21.09]

 • Jakub Młodszy, syn Alfeusza [06.05]

 • Szymon zwany Gorliwym [28.10]

 • Juda Tadeusz (Judas), syn Alfeusza, brat Jakuba [28.10]

 • Judasz Iskariota, w jego miejsce wybrany został Maciej [14.05].

Facebook