• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Małżeństwo nieważnie zawarte

"Przeszkody małżeńskie"

Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego »

Istnieją trzy rodzaje okoliczności, które mogą spowodować nieważność małżeństwa:

 1. Przeszkody – pewne okoliczności (mające charakter obiektywny), które wykluczają ważność małżeństwa.
 2. Wady zgody małżeńskiej – sytuacje, gdy wola na zawarcie związku jest ograniczona.
 3. Braki w formie zawierania związku – brak odpowiedniego upoważnienia dla asystującego przy zawieraniu małżeństwa.

Rozdział II – Przeszkody zrywające w ogólności (kan. 1073-1082)

– zabraniające lub unieważniające (zrywające)
– wynikające z prawa naturalnego lub na podstawie prawa stanowionego (kościelnego lub cywilnego).

Rozdział III – Poszczególne przeszkody zrywające (kan. 1083-1094):

 • Młodociany wiek – 14 lat dla kobiety i 16 lat dla mężczyzny, w Polsce dla obu stron wymagane jest ukończenie 18 roku życia.
 • Niemoc płciowa – impotencja uprzednia i trwała (niepłodność ani nie zabrania, ani nie powoduje nieważności).
 • Węzeł małżeński – małżeństwo z inną osobą.
 • Różność religii – ślub z osobą nieochrzczoną.
 • Święcenia kapłańskie oraz śluby zakonne.
 • Uprowadzenie.
 • Przeszkoda występku – współudział w zabójstwie małżonka.
 • Pokrewieństwo oraz powinowactwo.
 • Przyzwoitość publiczna.
 • Pokrewieństwo prawne powstałe z adopcji.

Rozdział IV – Zgoda małżeńska (kan. 1095-1107):

 • Niezdolność do zawarcia małżeństwa ze względu na chorobę psychiczną.
 • Minimum potrzebne do zaistnienia zgody małżeńskiej to świadomość, że małżeństwo jest: (1) trwałym związkiem, (2) między mężczyzną i kobietą, (3) skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie.
 • Błąd co do osoby (a nie jej przymiotu) powoduje nieważność małżeństwa.
 • Nie można ważnie zawrzeć małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości.
 • Nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem.

Rozdział V – Forma zawarcia małżeństwa (kan. 1108-1123)

Kodeks Prawa KanonicznegoTytuł VII "Małżeństwo" »

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.