• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Antonello da Messina. Virgin Annunciate

Zwiastowanie Pańskie

25 marca – uroczystość (→ 8.04.2024)

Uroczystość Zwiastowania jest świętem Chrystusa i Maryi. Jest świętem Chrystusa, bo oto równo dziewięć miesięcy przed pamiątką Jego narodzin wspominamy chwilę Jego Wcielenia, poczęcia z Ducha Świętego. Jest świętem Maryi, bo mówiąc Bogu swoje „tak”, staje się Ona Jego Matką.

W dniu dzisiejszym Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia związany z dziełem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Antonello da Messina. Virgin Annunciate

Zwiastowanie Pańskie

25 marca – uroczystość (→ 8.04.2024)

Uroczystość Zwiastowania jest świętem Chrystusa i Maryi. Jest świętem Chrystusa, bo oto równo dziewięć miesięcy przed pamiątką Jego narodzin wspominamy chwilę Jego Wcielenia, poczęcia z Ducha Świętego. Jest świętem Maryi, bo mówiąc Bogu swoje „tak”, staje się Ona Jego Matką.

W dniu dzisiejszym Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia związany z dziełem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Słowo

Czytania Liturgii słowa

I czytanie * Iz 7, 10-14

Panna pocznie i porodzi Syna

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: "Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze". Lecz Achaz odpowiedział: "Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę".
Wtedy rzekł Izajasz: "Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel".

Psalm responsoryjny * Ps 40, 7-11

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu".
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.

II czytanie * Hbr 10, 4-10

Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Bracia: Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»". Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie", choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Śpiew przed Ewangelią * J 1, 14ab

Słowo stałem się ciałem i zamieszkało między nami,
i widzieliśmy Jego chwałę.

Ewangelia * Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".
Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa".
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Msza św.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, wcielenie Twojego Syna dało początek Kościołowi, † przyjmij jego dary, * i spraw, aby w tę uroczystość z radością sprawował eucharystyczne Misterium. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacja o Zwiastowaniu Pańskim

[44] Słowo stało się ciałem

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Niebieski posłaniec zwiastował Maryi, * że dla naszego zbawienia Twój Syn narodzi się wśród ludzi. * Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje Słowo, * przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. * On spełnił obietnice dane Izraelowi * i objawił się narodom, jako oczekiwany Zbawiciel.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii

Boże, przez ten Sakrament utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, † abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ku refleksji

Komentarze liturgiczne

Służebnica Pańska
"Oto ja, służebnica Pańska" - odpowiada Matka Boska.
Polski przekład, wprowadzając zaimek "ja" (chociaż w języku polskim zaimek ten można często pomijać), tak jakby podkreślał to, że Matka Boska, powołana przez Boga, pomyślała o samej sobie.
Zwykle w chwili, kiedy nas wyróżniają, przede wszystkim myślimy o sobie - uważamy, że jesteśmy niegodni, że nie potrafimy spełnić powierzonego nam zadania.
Po łacinie czytamy: "Ecce ancilla Domini" - bez zaimka "ego", to znaczy: "ja". Tak jest również w innych przekładach.
Kiedy Matka Boska zostaje powołana, odpowiada: "Służebnica Pańska" - w pokorze widzi siebie tylko jako jedną ze służebnic.
Dalsze słowa Matki Bożej: "Niech mi się stanie według słowa twego" - można rozumieć: "Czyń ze mną, co chcesz".
Nawet wtedy, gdy już mówi o sobie - widzi tylko Boga, który chce się posłużyć służebnicą.

ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.31.

Roman Brandstaetter, Anioł Pański
Katecheza: (II/33) Maryja Służebnica Pańska »
Sanktuaria świata »
Bazylika Zwiastowania w Nazarecie »

Duchowa Adopcja

Duchowa Adopcja Dziecka PoczętegoDzień Świętości Życia

Jan Paweł II, Modlitwa w intencji obrony życia

(do odmawiania po Koronce do Bożego Miłosierdzia)

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

Evangelium vitae, 105.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego »

Facebook