• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Logo Polskiej Rady Ekumenicznej

Ruch ekumeniczny

Ku jedności Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich

Ekumenizm – ruch w ramach chrześcijaństwa dążący do wzajemnego zrozumienia i ściślejszej współpracy między poszczególnymi Kościołami i wspólnotami. W dalszej perspektywie dąży do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan »

– obchodzony jest w związku ze Świętem Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia).

Katecheza (I/20): Podziały w Kościele i dążenie do jedności

 

Facebook