• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Księgi Starego Testamentu

Mini streszczenie

Stary Testament

Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt,
Joz, Sdz, Rt, 1 Sm, 2 Sm, 1 Krl, 2 Krl, 1 Krn, 2 Krn, Ezd, Ne, Tb, Jdt, Est, 1 Mch, 2 Mch,
Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr,
Iz, Jr, Lm, Ba, Ez, Dn,
Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml

Księgi Nowego Testamentu — mini streszczenie


Pięcioksiąg Mojżesza — Tora (Prawo)

Rdz — Księga Rodzaju

Prahistoria biblijna. Dzieje patriarchów oraz Józefa egipskiego.

Wj — Księga Wyjścia

Izraelici w niewoli egipskiej. Powołanie Mojżesza. Pascha. Przymierze na Synaju.

Kpł — Księga Kapłańska

Szczegółowe przepisy dotyczące kultu i kapłanów.

Lb — Księga Liczb

Niektóre wydarzenia z wędrówki przez pustynię.

Pwt — Księga Powtórzonego Prawa

Wyjaśnienie i uzupełnienie Prawa. Ostatni rok wędrówki przed wejściem do Ziemi Obiecanej.

Księgi historyczne

Joz — Księga Jozuego

Historia podboju i podziału ziemi Kanaan pomiędzy 12 pokoleń.

Sdz — Księga Sędziów

Pierwszy okres życia Izraela w Ziemi Obiecanej, czyli czas od drugiej połowy XIII do około połowy XI wieku przed Chrystusem. Przedstawia ona dzieje narodu pod władzą - nie tylko sądowniczą - przywódców zwanych "sędziami". Wśród nich wyróżniamy "sędziów większych", takich jak Otniel i Ehud (rozdz. 3), Debora i Barak (4-5), Gedeon (6-8), Jefte (11-12), Samson (13-16) oraz "sędziów mniejszych" (Szamgar, Tola, Jair, Ibsan, Elon i Abdon).

Rt — Księga Rut

Opowiadanie o rodzinie judzkiej z Betlejem (przodkowie Dawida) przebywającej na emigracji w Moabie.

1-2 Sm — 1 i 2 Księga Samuela

Opis ustanowienia i umocnienia władzy królewskiej w Narodzie Wybranym. Głównym bohaterem jest Samuel - ostatni sędzia.

1-2 Krl — 1 i 2 Księga Królewska

Końcowe lata panowania Dawida, rządy Salomona i dzieje obu podzielonych królestw do niewoli babilońskiej.

1-2 Krn — 1 i 2 Księga Kronik

Rodowody 12 pokoleń izraelskich. Czasy panowania Dawida, Salomona oraz dzieje Królestwa Judzkiego do niewoli babilońskiej.

Ezd i Ne — Księga Ezdrasza oraz Księga Nehemiasza

Losy narodu żydowskiego po niewoli babilońskiej. Reforma życia społecznego i religijnego.

Tb — Księga Tobiasza

Opowiadanie o rodzinie izraelskiej uprowadzonej do Niniwy.

Jdt — Księga Judyty

Niezwykłe zwycięstwo Żydów nad potężniejszymi wojskami asyryjskimi odniesione za sprawą Judyty.

Est — Księga Estery

Estera, w czasach panowania perskiego, skutecznie broni swój naród przed prześladowaniami.

1-2 Mch — 1 i 2 Księga Machabejska

Historia Powstania Machabejskiego.

Księgi mądrościowe (dydaktyczne)

Hi — Księga Hioba

Poemat o cierpieniu i sprawiedliwości Bożej.

Ps — Księga Psalmów

150 modlitw-pieśni przeznaczonych na różne okazje.

Prz — Księga Przysłów

Nauka o mądrości życiowej.

Koh — Księga Koheleta czyli Eklezjastesa

Rozważania o wartości życia, jego celowości oraz wysiłku, by uczynić je szczęśliwym.

Pnp — Pieśń nad Pieśniami

W znaczeniu dosłownym jest to poemat liryczny o tematyce miłosnej. Miłość oblubieńcza jest obrazem miłości Boga do ludzi.

Mdr — Księga Mądrości

Dzieło o charakterze apologetycznym. Świętość jak prawdziwa mądrość życiowa. Nauka mądrości. Mądrość w dziejach.

Syr — Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk

Szereg pouczeń mądrościowych, dotyczących wielu różnych przejawów życia religijnego, moralnego i obyczajowego ludzi.

Księgi prorockie

Prorocy więksi

Iz — Księga Izajasza - VIII do IV w. a.Chr.

"Ewangelia Starego Testamentu." Prorok działał na dworze królewskim.

Jr — Księga Jeremiasza - VII do VI w. a.Chr.

"Prorok cierpienia", wezwanie do nawrócenia wobec zbliżającego się niebezpieczeństwa babilońskiego.

Lm — Lamentacja Jeremiasza (Treny) - VI w. a.Chr.

Lament nad klęską Królestwa Judzkiego i upadkiem Jerozolimy w 586 roku.

Ba — Księga Barucha - VI do III w. a.Chr.

Księga odwołuje się do czasów niewoli babilońskiej.

Ez — Księga Ezechiela - VI w. a.Chr.

Przebywający wśród wygnańców w Babilonie prorok dodaje im otuchy nadzieją powrotu do ojczyzny i odbudowy świątyni.

Dn — Księga Daniela - VI do II w. a.Chr.

Zapowiedź upadku imperiów ziemskich i nadejścia królestwa Bożego.

Dwunastu proroków mniejszych

Oz — Księga Ozeasza

Prorok przebaczającej miłości Boga

Jl — Księga Joela

Wezwanie do przygotowania na "Dzień Pański".

Am — Księga Amosa

Prorok sprawiedliwości Bożej.
Księga Amosa jest trzecią księgą zbioru proroków mniejszych. W kanonie Biblii Hebrajskiej wchodzi w skład Księgi Dwunastu. Autorem księgi był Amos (hebr. Jahwe niósł), pasterz i hodowca drzew figowych, działający jako prorok w Królestwie Północnym (szczególnie w Betel i Samarii) w VIII w. przed Chr. Ostatniej redakcji dokonał zapewne któryś z jego uczniów. Księga Amosa składa się z krótkich mów prorockich skierowanych głównie do Izraela i do jego sąsiadów oraz pięć wizji (szarańczy, suszy, pionu ołowianego, kosza owoców i upadku świątyni) zapowiadających karę. Mają one również wydźwięk troski Boga nie tylko o Izraela, ale również o inne narody. Amos wprowadza pojęcie "reszty Izraela" (części narodu wybranego, która zawsze była wierna Bogu, zawsze do Niego powracała) oraz "Dnia Jahwe" jako dnia sądu. Zawiera też przepowiednie odnowy mesjańskiej.

Ab — Księga Abdiasza

Proroctwo przeciw Edomowi. Idea uniwersalizmu etycznego.

Jon — Księga Jonasza

Bożego miłosierdzia doznają wszystkie narody.

Mi — Księga Micheasza

Proroctwo przeciw przejawom upadku życia religijnego i społecznego.

Na — Księga Nahuma

Zapowiedź upadku Niniwy.

Ha — Księga Habakuka

Sprawiedliwość Boża w odniesieniu do Izraela i narodów obcych.

So — Księga Sofoniasza

Zapowiedź "Dnia Pańskiego". Przygotowanie do reformy religijnej.

Ag i Za — Księga Aggeusza i Księga Zachariasza

Odnowa świątyni jako warunek odnowy życia religijnego i odnowy Izraela. Przygotowanie reformy.

Ml — Księga Malachiasza

Wezwanie do pokuty i poprawy życia. Proroctwo o nowej, czystej i powszechnej ofierze.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

 

Stary i Nowy Testament