• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Różaniec

Nabożeństwo różańcowe

Miesiąc październik

"Patrzę na Was wszystkich… na Was młodzi:
weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca,
odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego,
w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia."

Jan Paweł II, List apostolski O różańcu świętymRosarium Virginis Mariae (2002), 43.

Części różańca

Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie narodzin Jezusa
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa
5. Znalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice bolesne:

1. Modlitwa w Ogrojcu
2. Ubiczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć na krzyżu

Tajemnice chwalebne:

1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie
5. Ukoronowanie

Tajemnice światła:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie;
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie;
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;
4. Przemienienie na górze Tabor;
5. Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

Modlitwy związane z różańcem

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi. * I w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego jedynego, * Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny. * Umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. * Zstąpił do piekieł. * Trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. * Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; * chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. * Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu * jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

O, mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zobacz więcej

  • Linki maryjne – zestawienie stron związanych z Matka Bożą.

Facebook