• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Potrzeba łaski Bożej

Katecheza (II/24): Ukazanie niezbędności łaski Bożej do walki ze złem

Treść wiary

"Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna"

Jedna z 6 prawd wiary

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe,
tak też jest martwa wiara bez uczynków."

List św. Jakuba (Jk 2,26)

Słownik łaciński

Grātia - (1) wdzięk, powab, przyjaźń, miłość… (2) łaska, pomoc…

Łaska

- dar duchowy otrzymany od Boga, konieczny warunek zbawienia.

Rozróżniamy:
łaskę uświęcającą przemieniającą naturę ludzką i uświęcającą człowieka, oraz
łaskę uczynkową dającą siły do czynienia dobra.

Przypowieść o winnym krzewie (J 15, 1-11)

Co jest obrazem łaski Bożej w Jezusowej przypowieści?
Jaka jest jej rola w życiu człowieka?
Czy człowiek jest wolny?

Adam i Chrystus (Rz 5, 10-12.17-19.21)

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z bogiem dzięki śmierci Jego Syna, to tym bardziej dostąpimy zbawienia dzięki Jego życiu, gdy jesteśmy z nim pojednani. I nie tylko to. Chlubimy się też w Bogu dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie z Bogiem. (…)
A jak przez jednego człowieka pojawił się na świecie grzech, wskutek zaś grzechu śmierć, i w ten sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. (…)
Jeżeli bowiem wskutek przestępstwa popełnionego przez jednego człowieka zapanowała śmierć, to tym bardziej ci, którzy doznali obfitej łaskawości i otrzymali dar usprawiedliwienia, znajdą się w królestwie życia dzięki jednemu człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi. A więc jak wskutek przestępstwa jednego człowieka spadło potępienie na wszystkich ludzi, tak też dzięki sprawiedliwemu postępowaniu jednego Człowieka na wszystkich ludzi zstąpiła sprawiedliwość, która napełnia życiem. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak dzięki posłuszeństwu Jednego wielu stało się sprawiedliwymi. (…)
A jak panowanie grzechu ujawniło się w śmierci, tak również panowanie łaski ujawniło się w usprawiedliwieniu, które prowadzi do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Czyny Adama Czyny Jezusa
 • nieposłuszeństwo
 • przestępstwo
 • grzech
 • potępienie
 • śmierć
 • posłuszeństwo
 • sprawiedliwe postępowanie
 • usprawiedliwienie

Konieczność łaski do zbawienia

Zwyczajną drogą otrzymania łaski Bożej są sakramenty - zwyczajną, ale nie jedyną. Łaska Boża - podobnie jak piękno - dział na człowieka "od wewnątrz". Chce on pod jej wpływem podążać za tym co piękne i dobre, posiadać to. Przy tym wszystkim człowiek przez cały czas pozostaje wolny.

Kościół powszechnym sakramentem zbawienia

"…z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła" (KL 5).
"Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" (KK 1).
"Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności, i ustanowił Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym sakramentem owej zbawczej jedności" (KK 9).
"Chrystus (…) ustanowił Ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia" (KK 48).

Z dokumentów Soboru Watykańskiego II

Moja współpraca z łaską Bożą:

 1. modlitwa, jako podstawowy i nieodzowny sposób nawiązywania kontaktu z Bogiem;
 2. rozpoznawanie woli Bożej w wydarzeniach mojego życia - "w życiu nie ma przypadków";
 3. odkrywanie własnych talentów i wrodzonych darów, aby w ten sposób rozpoznać swoje powołanie życiowe;
 4. życie sakramentalne - sakramenty nie są dla ludzi "idealnych", jak twierdził jansenizm, ale dla tych, którzy dążą do świętości.

Błędne pojmowanie łaski

Pelagianizm – we wczesnym chrześcijaństwie pogląd przypisywany Pelagiuszowi (IV/V w.), zgodnie z którym grzech pierworodny nie miał wpływu na naturę człowieka (która, jako stworzona przez Boga, pozostała boska), a człowiek – dzięki swej wolnej woli – jest w stanie samodzielnie odróżnić dobro od zła, bez boskiej pomocy. Zgodnie z twierdzeniami Pelagiusza grzech popełniony przez Adama był jedynie "złym przykładem" i nie został odziedziczony przez ludzi. Podobnie widział pelagianizm rolę Jezusa Chrystusa – jako "dającego dobry przykład". Człowiek, przez naśladownictwo Chrystusa, miał się sam wyzwolić z grzechu i samemu osiągnąć zbawienie. Zatem odrzucali oni konieczność łaski bożej potrzebnej do zbawienia.

Jansenizm – spór o łaskę i wolną wolę człowieka (XVII w.). Bp C.Janseniusz (+1638) komentując w dziele "Augustinus" poglądy św. Augustyna na temat łaski Bożej - pod wpływem poglądów Lutra i Kalwina - twierdził, że człowiek przez grzech pierworodny stracił całkowicie wolną wolę. Ludzkość jest niewolnikiem grzesznego pożądania. Według niego, Jezus umarł tylko za wybranych, a masa zostaje potępiona (predestynacja). Nadzwyczajna surowość moralna. Sakramenty przeznaczone były tylko dla ludzi doskonałych. Kościół te poglądy odrzucił jako niezgodne z prawdami wiary.

 

Łaska oznacza możliwość zaczynania od nowa. To metafora zaczerpnięta z estetyki. Łaska to wdzięk, gracja. Człowiek działa pod jej wpływem dlatego, że pociąga go wdzięk dobra, a nie dlatego, że pcha go do działania jakaś nieprzezwyciężalna siła. Kiedy przez drogę idzie wdzięk w postaci ładnej dziewczyny, jest to właśnie metafora łaski. Nie wiadomo, skąd się wzięła, nie wiadomo, dokąd idzie, a zmienia sens otaczającego ją świata. To jest także próba racjonalizacji wolności. Gdyby nie łaska, wolność byłaby całkiem irracjonalna.

ks. J.Tischner, Przekonać Pana Boga, s.19.

Ku refleksji…

[audio]  ks. J.Tischner, Mistrz Eckhart, nr 7 i 8.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.